Onze algemene reparatie voorwaarden
Algemene voorwaarden Reparaties Consumentenelektronica Algemene Reparatievoorwaarden Consumentenelektronica, toepasselijk in gevallen waarin GSM Fan als reparateur van consumentenelektronica (hierna te noemen ‘het product’) optreedt.

Algemene Bepalingen Klachten/defecten

 

1. Prijs. Bij reparaties wordt uitgegaan van de klachten/defecten die op het reparatieformulier, of wel reparatiebon, zijn omschreven door de klant en de winkel medewerker namens GSM Fan.

 

2. De prijs van de reparatie wordt uitsluitend vastgesteld op basis van de prijzen zoals vermeld op onze websites opgebouwd uit de gebruikte onderdelen en eenmalig de inbouwkosten ongeacht het aantal vervangen onderdelen per toestel, Alles inclusief BTW. In enkele gevallen kan de online verkoopprijs afwijken van de daadwerkelijke winkelprijs.

 

3. Vrijblijvend. De prijsopgave per mail vermeldt in ieder geval vrijblijvend het reparatiebedrag en de eventuele verzendkosten. Het is niet mogelijk online een offerte te ontvangen.

 

4. Als bij onderzoek blijkt dat de prijs van de reparatie hoger uitvalt dan het bedrag zoals vermeld op de website, dan dient de klant voorafgaand akkoord te geven voor de reparatie. In het geval er geen prijsopgave vermeldt staat op de website en de prijs pas na onderzoek kan worden vastgesteld, dan wordt aan de klant gevraagd of hij het product voor de aangeboden kosten wilt laten repareren. In dit geval vindt de reparatie pas plaats na toestemming van de klant. De klant kan evenwel afzien van verdere dienstverlening door GSM Fan en betaalt dan enkel de verzendkosten voor eventuele retourzending, of wel onderzoekskosten ter waarde van €30,- voor de verleende dienstverlening.

 

5. Duur. Reparatieduur wordt voorafgaand aan de klant voorgelegd waarnaar de klant akkoord kan gaan met de tijdsduur. De totale duur kan door, onvoorziene omstandigheden, langer bedragen dan voorafgaand kort gesloten. GSM Fan streeft naar directe reparatie van de aangeboden producten, in gevallen waarin de onderdelen niet voorradig zijn of de onderdelen gebreken vertonen kan de reparatie duur langer bedragen.

 

6. Kwaliteit. Indien daarover niets anders is afgesproken, wordt bij de reparatie gebruik gemaakt van nieuwe onderdelen, of, wanneer dit met betrekking tot een dergelijk onderdeel gebruikelijk is, ruilonderdelen. Wanneer de klant dat vooraf verzoekt, stelt GSM Fan de vervangen onderdelen, met uitzondering van de geruilde onderdelen, ter beschikking aan de klant.

 

7. Factuur. Na reparatie ontvangt de klant een factuur of wel reparatiebon met de verrichte werkzaamheden en de totaalprijs inclusief BTW.

 

8. Aansprakelijkheid. GSM Fan is aansprakelijk voor verlies en diefstal van het product, alsmede voor schade daaraan, ontstaan vanaf het tijdstip van ontvangst tot aan het moment van retouring. Retourzendingen per post worden altijd verzonden met verzekering (GLS) tenzij cliënt anders heeft aangegeven en dit heeft bevestigd per e-mail aan GSM Fan. – Schadevergoeding bij een aangetekende verzending is maximaal € 50,00 – Schadevergoeding bij een aangetekende verzekerde verzending is maximaal € 450,00 – Alleen de materiële schade wordt vergoed in de vorm van een identiek of gelijkwaardig toestel.

 

9. Verzending per post. GSM Fan biedt standaard een verzekerde verzending aan, deze verzekering wordt door GLS afgegeven en wordt bij eventueel verlies of schade door GSM Fan met GLS afgehandeld. GSM Fan betaalt u het schadebedrag retour direct nadat GLS de claim heeft afgehandeld en toegekend.

 

10. Garantie. GSM Fan geeft na het voltooien van de reparatie een garantie van 90 dagen op de reparatie. Deze garantietermijn gaat in nadat de consument het product retour heeft ontvangen. Op schoonmaak- c.q. onderhoudsbeurten, alsmede op reparaties verricht aan producten met bliksem, water, zand, val of vochtschade, wordt géén garantie gegeven op de vervangen onderdelen, tenzij op de reparatiefactuur uitdrukkelijk het tegendeel is vermeld. Verder vervalt de fabrieksgarantie bij het openen van het toestel door de klant of derde nadat de reparatie een van de GSM Fan filiaal heeft verlaten. Bij schade van buitenaf, waaronder valschade, barst schade en vochtschade, vervalt de garantie. Bij een aantal fabrikanten komt de fabrieksgarantie te vervallen nadat deze bij derden is aangeboden ter reparatie, informeer goed welke garantie voorwaarden van toepassing zijn op het aangeboden toestel.

 

11. Retour. Wanneer binnen drie maanden na verzending van het gerepareerde product de klachten genoemd in artikel 1 terugkeren, doet GSM Fan een opgave van de prijs voor een nieuwe reparatie. a. Bij dezelfde oorzaak van de klacht worden alleen specifiek onderdelen die bij de vorige reparatie niet zijn vervangen in rekening gebracht. b. Indien blijkt dat de oorzaak van de klacht afwijkt van de eerst vastgestelde klachten, dan worden de kosten van de nieuwe reparatie zoals bedoeld in artikel 2 aan de klant doorgegeven, waarna de klant dan wel of niet akkoord geeft voor verdere afhandeling van de reparatie. c. Na hernieuwde reparatie gaat de garantie opnieuw in. d. Een terugkerende klacht is niet per definitie een zelfde technisch defect.

 

12. Verlies van data.GSM Fan is niet verantwoordelijk voor eventueel verlies van data. Een aantal reparaties zoals o.a. vervanging van moederborden of harddisk gaan gepaard met verlies van data. De klant is zelf verantwoordelijk voor het veiligstellen hiervan middels een back-up.

 

13. Vochtschade. Bij een waterschade behandeling worden wel kosten in rekening gebracht wanneer u het toestel niet laat herstellen of deze niet meer te herstellen is i.v.m. te hoge kosten t.o.v. de nieuwwaarde van het toestel. De onderzoekskosten komen te vervallen wanneer u het toestel laat herstellen door GSM Fan. Tevens kan het voorkomen dat na het onderzoek of herstel functieverbetering of -vermindering optreedt i.v.m. corrosie van componenten. GSM Fan kan hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden daar dit het gevolg is van de opgelopen schade in combinatie met de poging het toestel te herstellen. Niet betaalde producten/diensten

 

14. Niet betaalde producten/ diensten. Indien na drie achtereenvolgende schriftelijke mededelingen per mail of telefonisch van GSM Fan aan de klant dat het product gereed is en de klant gedurende een periode van twee maanden heeft nagelaten voor een betaling te zorgen, is GSM Fan bevoegd het product te verkopen en de verschuldigde opbrengsten te verhalen. De extra gemaakte kosten voor het verhalen van het verschuldigde bedrag zijn voor rekening van de klant. Voor toestellen waarbij na onderzoek blijkt dat het toestel niet meer op een economisch haalbare wijze hersteld kan worden zal de klant hiervan op de hoogte gesteld worden. Daarin wordt ook de keuze gegeven om het defecte toestel retour te ontvangen na betaling van de portokosten (verzekerd). Zijn deze kosten niet voldaan binnen een termijn van 6 weken na verzenden van dit mailbericht bericht dan zal GSM Fan uiteindelijk overgaan tot verwijdering (op milieuvriendelijk wijze) van dit toestel. Er zijn dan geen verdere kosten voor de klant.

 

15. Geschillen. Op alle geschillen met betrekking tot reparaties is Nederlands recht van toepassing. Uitsluitend een Nederlandse rechter is bevoegd over deze geschillen te oordelen.

 

16. Alle overige geschillen, zullen in afwijking van de wettelijke regels voor de bevoegdheid van de burgerlijke rechter, in geval de Rechtbank bevoegd is, worden beslecht door de Rechtbank in de vestigingsplaats of het arrondissement van de ondernemer. GSM Fan blijft echter bevoegd de klant te dagvaarden voor de volgens de wet of het toepasselijke internationale verdrag bevoegde rechter.

 

17. De klant heeft het recht gedurende vijf weken nadat GSM Fan zich op het voorgaande artikel heeft beroepen, te kiezen voor beslechting van het geschil door de volgens de wet of het toepasselijke internationale verdrag bevoegde burgerlijke rechter.